TérÉrzékDesign,PrémiumBelsőépítészIroda 

 

Megbízóinkatprofesszionálisbelsőépítészetiszolgáltatásainkkalsegítjükaszaktanácsadástólateljeskörűtervezésig,legyenszóközületiterekrőlvagycsaládiotthonokról.Egyénreszabottterekethozunklétreazügyféligényekésazépítészetilehetőségekmaximálisfigyelembevételével.Tartósmegoldásratörekszünkésmindigúj,innovatívanyagokatéstechnológiákathasználva,prémiumminőségben. 

AlapítóésTulajdonos 

FormatervezőmérnökkéntvégeztemaBMEn,ezértadesign,afunkcionalitásésazergonómiamárnagyonrégótarészeazéletemnek.Interiőrtervezőkéntarratörekszem,hogyazigényekmaximálisfigyelembevételévelolyanmagasszínvonaszolgáltatásokkalsegítsükÜgyfeleinket,aholaközösmunkábanszorosanegyüttműködvedolgozunkatökéletesvégeredményen,legyenazegyétterem,kávézó,iroda,elsőlakásvagycsaládiotthon.SokévestapasztalatunkkaltámogatjukaMegrendelőinket,desosemmondjukmeg,hogymittegyen,hanemavégtelenlehetőségeketoptimalizáljukazigényeirefeldolgozhamennyiségben,ezáltalmegkönnyítveadöntését. 

Belsőépítésztervezőéslakberendezőcsapatommalmindennapazondolgozunk,hogyazépítettkörnyezettudatostervezésévelésszebbétételévelolyanjólműködőterekethozzunklétre,amelybenafunkcionalitásésazottlakókszemélyiségeösszhangbanvanegymással.Tartósmegoldásratörekszünk,mindigúj,innovatívanyagokatéstechnológiákathasználva,prémiumminőségben. 

 

KapcsolatfelvételKonzultáció 

Hívjvagyküldjnekünkegyemailtamelyreválaszkéntkapsztőlünkegyemailtrészletesinformaciókkal.Többekközöttegyigényfelmérőkérdőívet.Eztkivetőenmi24óránbelülegyzetetünkveledegyidőpontot,egy30percesingyenes,kötelezettségektőlmenteskonzultációra,aholmegismerünktéged,azelképzeléseidet,ötleteidet,aprojektedreszántköltségvetéstésahatáridőket. 

Minéhánynaponbelülelkészítjükszámodraateljesenegyénreszabott,részletesárajánlatunkatésatervezésiütemezést. 

Szerződéskötéstkövetően,kezdődhetamunka! 

AlaprajziKoncepcióelkészítése 

Térszervezésselilletveoptimalizálássalindulazalaprajzitervezés,ezekretöbbverziótkészítünkésmoodboarddal,inspirációsképekkeltámogatjuk. 

ElőszörfinomítjukaBelsőépítészkoncepciótésakreatívirányt.Eztegyprezentációsoránmutatjukbeneked,majdkapszidőt,hogydöntenitudj.Egyeztetünkéshakellmódosítunk,amígelnemérjükaszámodralegjobbmegoldást.Aztánaberendezésirajzelkészítéséveleztafázistlezárjuk.Innenmegyünktovább. 

 

3DKoncepcióTervelkészítése 

Azelfogadottberendezésirajzotlemodellezzük3Dben. 

Ittatérfinomításávalésabutortömegekmeghatározásávalmegadjukakaraktert.Ittisannyivariációkészül,amennyiatérésfunkciószempontjábólindokoltéssegítiadöntést,általában2,maximum3.Ennélatervezésiszakasználmégcsaktömegeketéskontrasztokathatározunkmeg,felületeteket,denemkonkréttermékeket.Ezeketakoncepciókategyprezentációsoránmutatjukbeneked,majdkapszidőtadöntésre.Ezenapontonkellelkezdeniafelületeket,burkolatokatéstermékeketkiválasztani. 

Tehátitttöbbdöntéstiskellmajdhoznodésegyreinkábbkörvonalazódikavéglegesterv.Azittkiválasztottkoncepcióvalhaladunktovábbéseztafázistlezárjuk. 

 

Látványtervelkészítése 

Azelőzőfázisbanelkészültkoncepciótelkezdjük“felöltöztetni”akiválasztottburkolatokkal,bútorokkalésmegoldásokkal.Dekoraljuk,beállitjujafénnyeket,majdelkeszítjükazelsővariációtalátványképekre.Eztisprezentáljuk,majdkapszidőtadöntésre,természtesen,hakellmódosítjuk.Majdeztkövetőenelkészítjükavéglegeslátványterveketéspanorámaképeket,igényszerintpedigabejárhavideót.Ezzelezaszakaszislezárul.Kezedbenaképekésavideókaleendőotthonodról. 

 

TervvéglegesítéseDokumentációelkészítése 

Akészlátványtervekrőlelkészítjükaszakágakszámáraszükségesrajzokat,amikazajánlatbanisrészletezvevannak. 

Adokumentációátadásátkövetőenegyeztetünkahelyszínenaszakágikivitelezőkkel.Továbbáacsomagrészea60napprojektutánkövetés,szükségeseténhelyszíniegyeztetésselvagyközösvásárlással. 

Projektutánkövetés 

 
Igényszerintnyomonkövetjükegyedibútorokéskiegészítőkrendeléseit,egyeztetünkakivitelezőszakemberekkel.Azutolsópillanatbanfelmerülőkérdésekreisválaszolunk. 

Opcionálisanamagasabbszolgáltatásicsomagjainkrészeaprojektutánkövetés,determészetesenutánaiselérhetőekvagyunkésválaszolunkmindenfelmerülőkérdésre,mertszámunkramindennélfontosabbügyfeleinkmaximáliselégedettsége. 

Amitcsinálunk 

 
Abelsőépítészetitervezésegyolyankomplexszolgáltatásunk,amelysoránnagykörültekintésselvizsgáljukamegrendelőélethelyzetét,szokásaitéskívánságait,majdezeketazinformációkathangoljukösszeazépítészetiéstechnikailehetőségekkel. 

Legyenszóegyotthonról,egyirodáról,kávézórólvagyétteremről,mindignagyodafigyelésseldolgozunk,szaktudásunklegjavátnyújtvaügyfeleinkszámára.Figyelembevesszükatéradottságait,mindigminőségiésfenntarthamegoldásokatkínálunk,amelynekfókuszábanazértékteremtésáll. 

Atervezésifolyamategyközösmunka,aholbizonyoselőredefiniáltpontokonamegrendelőnekdöntéseketkellhoznia.Afolyamatsoránmindenszükségesinformációtmegadunk,amimegkönnyítiadöntést,hogyazügyfélszámáralegoptimálisabbmegoldásokszülethessenek. 

Elsőlépéskéntegyrészletesigényfelméréstörténik,majdeztkövetőenkészítünkegyprogramtervet,melymagábanfoglaljaalehetségesalaprajziváltozatokat.Eztegymoodboardsegítségévelprezentáljuk,ígykönnyenátláthaakoncepció.Alegjobbalaprajzielrendezéskiválasztásautánlemodellezzükatereket,ezáltaltestetöltakoncepció.Többegyeztetéséspontosításután,jólláthaésértelmezhetőformábanmutatjukbeatervet,3Dlátványképekformájában.Csomagtólésigénytőlfüggőenfotorealisztikuslátványképeketésbejárhavideótkészítünkaterekről,valamintakivitelezéshezszükségesdokumentációtisbiztosítjuk. 

 

 
Azelmúltévekbenszámtalanérdekeséskihívástrejtőprojektbenvoltrészünk,akiadásraszántlakástól,azépülőcsaládiházakonát,abudaivillákig,melyeketportfólióoldalunkonprémiumminőségűfotókonláthatod. 

BelsőépítészetiésLakberendezésiprojektjeinketacsapatmunkaésegyüttműködésjellemzi.Mindannyianhiszünkabban,hogyalegjobberedményeketegyüttérhetjükel,ésmindenegyeskollégánkéspartnerünkhozzájárulasajátegyediszaktudásával. 

Azelképzeléseidésigényeidmindigaközéppontbahelyezzük,hogyegyüttvalósíthassukmegatökéletesteretszámodra. 

Abelsőépítészéslakberendezőkollégáinkkreativitásaáltalteremtünkolyantereket,amelyekbenazeleganciaésafunkcionalitástökéletesharmóniábanlétezik.Aprojektjeinkbenmegjelenőegyedirészletekéstervezőimegoldásokkifejezikastílustésazegyediséget. 

Irodatervezésekorazergonómiaésamunkaterületekkényelmekiemeltszempontszámunkra.Azegészségeséskényelmesmunkakörnyezetpedighozzájáruladolgozókhatékonyságáhozéskonfortjához. 

Mindenmunkánknáltörekszünkarra,hogytudásunklegjavátnyújtsuk. 

Azárakfontosszerepetjátszanakmindenprojektben.Mihiszünkabban,hogyaminőségibelsőépítészetimunkanemfeltétlenülkell,hogyaköltségvetéstúllépéséveljárjon. 

Számunkraalegfontosabbazértékteremtésentúl,amegbízóinkelégedettsége,amimindigörömmelésbüszkeséggeltöltelbennünket. 

Tapasztalatainkrévéngarantáljuk,hogymindenrészletetfigyelembeveszünk,ésalegmagasabbminőségetnyújtjuk. 

 

INNOVATÍVMEGOLDÁSOK 

Báravilágegyreinkábbdigitális,anyomtatottsajtónakmégmindigmegvanamagavarázsa.Munkáinkidőrőlidőremegjelennekonlineésofflineszakmaimagazinokbanpublikációkban.Ezekbőlláthaittegykisízelítő.Azelkötelezettségünkésszenvedélyünkaenteriőrdesignésbelsőépítészetirántolyanszakmaielismerésekethozottnekünk,melyekszámoskiválófolyóiratbantörténőmegjelenésseljárnak.Alakberendezőkésbelsőépítészekközösségébenvégezettátfogómunkánk,kreatívötleteinkésinnovatívmegoldásainkszámosfigyelemreméltókiadványbankapotthelyet. 

Ezekaközösmunkákéspublikációkmindannyiunkatinspirálnakatovábbifejlődésreésazállandóújításokraalakberendezésésbelsőépítészetterén.ElkötelezettekvagyunkÜgyfeleinkcéljaiésigényeiiránt,ésvárjuk,hogytovábbraismegoszthassukveletekabelsőépítészetivilágizgalmasújdonságaitésfejleményeit! 

 

Azesetektöbbségébenabelsőépítészetitervezésrőlnincselegendőinfurmációjukazembereknek.Sokanelsemtudjákképzelni,hogypontosanennekmiamenete,pedigfontoslenne,hiszenígyazügyféltudnifogja,hogyegyadottprojektbenvaneerreszükségvagynincs.HaTeisszeretnélerrőlbővebbésvalóbanpontosinformációkatmegtudni,ittalehetőség,hogytájékozódjalegfontosabbtudnivalókról! 

Abelsőépítészetitervezésteljeskörűfelújításoknál,újépítésűcsaládiházaknáljöhetszóba,amikormégtérszervezésszintenabelsőfalakmozgatásáraisvanlehetőség.Ezaleghosszabbfolyamat,átlagosan1012hét,deeztbefolyásolhatjaazegyeztetésmenete.Ezesetbenmegtervezzükavilágítást,éshaszükségvanrá,akkorazálmennyezetetésegyébgipszkartonfalakat,továbbáazérintettgépészetiéselektromoskiállásokhelyétis.Ilyenkorkészülnek3Dlátványtervekis,hogyazügyfélkönnyebbeneltudjaképzelniavégeredményt.Azehhezkapcsolódódokumentációtöbbmindenttartalmaz,példáulépítésihttps://www.tererzek.hu/belsoepiteszesageneralkivitelezo/bontásitervet,padlóburkolásirajzot. 

Abelsőépítészetitervezésutánelkezdődnekamunkálatok.Szükségeseténsajátkivitelezőcsapattaldolgozunk,akikkelnagyonmagasminőségűmunkátvégzünk.Lehetőségvantanácsadásrais,amihezelőzetesidőpontegyeztetésrevanszükség.Amennyibenfelkeltettükazérdeklődésedet,ésszeretnédigénybevenniszolgáltatásunkat,keressbennünketbizalommalelérhetőségeinken! 

 

Abelsőépítészmunkájamárazépítészetitervezéssorániskulcsfontosságú,ezértalegjobb,haakétszakembermárakezdetekkoregyütttuddolgozni. 

 

Sokanesnekabbaahibába,hogyakkorhívnakbelsőépítészt,amikoraházmárlényegébenfelépült,delegalábbiselőrehaladottállapotbanvan.Eztöbbszempontbólsemszerencsés,ugyanisilyenkormárnincslehetőségmódosításra.Egylakáskialakításábanpéldáulrendkívülfontosszerepevananyílászáróknakésatérelválasztófalaknak,deegykészházesetébenezekmárfixek,nemlehetrajtukváltoztatni.Mostnézzünk5+1okot,amiértabelsőépítésztazépítészetitervezésbeisérdemesbevonni! 

1.Azelsőésegybentalánalegfontosabbok,hogyaleginkábbszemélyesigényekreszabottotthonkialakításacsakígybiztosítható.Abelsőépítészterveialapjánkerülnekavéglegeshelyükreanyílászárók,illetveazegyeshelyiségekkialakításaiseszerintvalósulmeg. 

2.Annakköszönhetően,hogyhaakétszakemberegyüttdolgozhat,azépítésznekiskönnyebbdolgavan,hiszenígylátjaakészkoncepciót,amitabelsőépítészazügyféligényeirehangolt. 

3.Fontos,hogyaközösmunkaáltalkönnyebbentervezhetőekéskézbentarthaakaköltségek,nemkelltartaniváratlan,jelentősváltozástól. 

4.Akreatívszakemberekösszehangoltmunkájamindigerősítiegymástakülönbözőnézőpontokmiatt,ezértavégeredményissokkalharmonikusabblesz. 

5.Akülönféleszakágakiskellőfigyelmetkapnakmáratervezéskoraifázisában(elektromosság,gépészet),ígyakésőbbiekbennemokozhatmajdgondotpéldáulakonnektorokvagyavezetékekhelye. 

+1.Nincsdöntéskényszer,márazalapozáselőttelkészülnekabelsőtereklátványterveiésaszükségeskivitelitervek. 

Amennyibenfelkeltettükérdeklődésedet,ésúgydöntöttél,hogyprofibelsőépítésztkereselálmaidotthonánakmegtervezéséhez,keressminketbizalommal!Cégünknagytapasztalattalrendelkezikazépítészekkelvaközösmunkában,szívesenállunkrendelkezésedremáratervezéskezdetekor.Hakérdésedvan,veddfelvelünkakapcsolatotamegadottelérhetőségeinkbármelyikén! 

 

Abelsőépítészmegbízásátnemérdemeshalogatni,haszeretnéd,hogyazépítkezésmindenszempontbólkiszámíthalegyen! 

 

Azépítkezésszámtalanmunkafolyamatbóltevődikössze,ésfontos,hogyezektökéletesenösszelegyenekhangolva,ezugyanisamegrendelőkérdekeitisszolgálja.Azzal,haabelsőépítészmáratervezéssoránbevanvonvaaprojektbe,elsősorbanasajátdolgukatkönnyítikmegaleendőtulajdonosok,hiszenilyenformábankiszámíthatóbbáválikazépítkezés.Ahatáridőkettekintveésanyagiszempontbólisfontos,hogytisztázvalegyenekazelképzelések,ehhezpedigelengedhetetlenaszorosegyüttműködésabelsőépítészszakemberrel,márazelejétőlfogva.Nézzükegykicsitrészletesebben,hogyanisnézkiezagyakorlatban! 

Fontostudni,hogyhaabelsőépítészcsakakivitelezéssoránkerülképbe,akkoraprojektelőkészítéseegyáltalánosműszakileírásalapjánzajlik,amicsakalapfelszereltségetfoglalmagába.Ilyenkormárnehézalakítaniaterveken,különösenakkor,haolyanegyediigényekmerülnekfelamegrendelőkrészéről,mintpéldáulgipszkartonálmennyezetvagyindirekthangulatfények.Azilyenelképzelésektermészetesenazáratisjelentősenmegemelik,errepedignemfeltétlenülvannakfelkészülveamegrendelők. 

Ezzelszembenakkor,haabelsőépítészazelejétőlfogvaegyütttuddolgozniakivitelezővel,amegrendelőknekvanidejükéslehetőségükkényelmesenátgondolni,hogymiaz,amibeleférnekik.Ilyenformábanakivitelezőidőbenmegkapjaapontosdokumentációt,melynekköszönhetőentarthaakahatáridőkésnemérimeglepetésamegrendelőketakiadásoktekintetébensem. 

Haabelsőépítészidőbennekitudlátniamunkának,akkoreggyelkevesebbstresszfaktorralkellszámolniaamegrendelőknek,ezpedigfelbecsülhetetlenegyolyanidőszakban,aminekazizgalmakkaltelivárakozásrólkellszólnia.Nevárdmeg,hogykezdetétvegyeakivitelezés,lépjvelünkkapcsolatbaalehetőleghamarabb,hogyazépítkezésmindenrészletekiszámíthaanalakuljon! 

 

Belsőépítészeinkteljeskörűszolgáltatássalállnakrendelkezésedre,defontos,hogymárazengedélyezésitervelkészüléseelőttkeressfelminket! 

 

Sajnossokanesnekabbaahibába,hogyúgygondolják,hogyamikorelkészültazengedélyezésitervésmegtaláltákazideálisgenerálkivitelezőtis,akkorérdemesnekiállnibelsőépítésztkeresni.Ezazonbanmárnagyonkésőatökéletesvégeredményhez,hiszenilyenkormárnemlehetváltoztatniaterveken.Nézzükegykicsitbővebben,hogymiértérdemesmegpróbálniminélelőbbmegtalálniazideálisbelsőépítészt! 

 

Egyrészt,haelkészültekatervekésrövidesenkezdődikakivitelezésis,akkorsürgetővéválikamegoldás.Ilyenkorvagysebtibenkellbelsőépítésztkeresni,vagyanélkülfogelkezdődnikivitelezés,hogyátbeszéltükvolnaaszakemberrel,akitperszekésőbbszeretnénkmajdbevonni,haegyszermegtaláljukéshamajdisérújmunkátvállalni.Nemgyőzzükhangsúlyoznihogymennyirefontosazépítészmunkájávalösszehangolniabelsőépítészetitervezést,mertezegyrendkívülhosszadalmasésidőigényesfolyamat.Egymegbízhabelsőépítésztőlirreáliselvárás,hogyazonnalérjenrá,ésnapokonbelülkészítseelazigényeinknekmaximálisanmegfelelőbelsőépítészetitervezéstdokumentációval.Sajnossokszorelőfordultmár,hogyolyanmegkeresésérkezetthozzánk,hogyszükséglenneabelsőépítészetitervezésreéskomplettlátványtervre,deaházmárszerkezetkészésnapokonbelülkezdenekavillanyszerelőkis.Erreegyegyszerű,deszemléletespéldávalszoktunkélni,ezpedigahúsleves:hafinomatszeretnénkfőzni,aznemmegyvillámgyorsan,időtigényelazelőkészítésésafőzésiidőtsemszabadlespórolni.Amikorvalakiazzalkeresmegminket,hogyjövőhétenkezdenekavillanyszerelőkésSOSkelleneavillanyterv,azolyan,minthaatyúkhúslevesbőlkérnéaszárnyát,mégpedig5percmúlva.Azépítésznekrengetegidejevoltatervezésreáltalábanhosszúhónapokabelsőépítésztőlsemvárhael,hogy12hétalattmindentmegtervezzenésdokumentáljon. 

Szánjelégidőtabelsőépítészkereséséreéstervezésimunkaelvégzésére,ígyvanesélyarra,hogyakompromisszumokszámát(ésaköltségvonzatait)kordábantartsuk!Komplettszolgáltatásértforduljbizalommalhozzánk,mégpedigmielőbb! 

 

Aminimállakberendezésistíluslényegealetisztultésnagyméretűterekalkalmazása,azegyenesvonalvezetésűbútorok,adíszítéshiánya,azegyszerűségésarend,méghozzákatonásrend.Ezapuritánságatavaly100évesBauhausiskolátólered,deegyébstílusokbólismerít.Azanyaghasználatraamagasfényűésmattfelületekkombinációjajellemzőatermészetesanyagokkal,mintafaésakő. 

Aminimállakberendezésistílusalapvetőelemeaharmónia,amimindenütttettenérhető:mindenpasszolmindenhez,aszínekpedignyugtaak,többnyireföldszínek,éppezértnemférnekbeleazapróemléktárgyak,aszanaszéthagyottkacatokésaszínesdíszek,képek,ámazegyhangúságmegtöréséhezegylátványos(többnyireabsztrakt)festményremekkiegészítőlehet.Adíszítéstezastílusgyakorlatilagnemismeri,ésamitcsaklehet,elrejt,ígyanyitottpolcoksemjellemzőekrá. 

Fontosazonban,hogynemlétezikolyanotthon,amelybenegyadottlakberendezésistílusteljesentisztántalálhameg,kivéveabemutacéljábólépítettlakásokat.Aminimállakberendezésistílusisszámosegyébstílussalkeveredhet,mivelgyakorlatilagolyan,mintegyüresvászon;csakalakberendezőn,illetveazotthontulajdonosánmúlik,hogymivelegészítiki. 

 

Otthonunkkialakításánálszámosszempontotkellfigyelembevenni,haegyigazánpraktikus,kényelmeséshangulatoslakástszeretnénk.Természetesenmindenkinekmásazízlése,azonbanabbanbizonyáraegyetértünk,hogytörekednikellaharmóniára,valamintarendezettségre.Alakberendezésitanácsadáséppenebbensegít:aszolgáltatástmegériigénybevenniépítkezés,felújítás,átalakításeseténis. 

Alakberendezésitanácsadáscéljaaharmóniamegteremtése,hogyalakásvalóbanotthonoslegyen.Sokanérzikúgy,hogyszépésrendezettazotthonuk,devalamimégishiányzik.Nemtudjákmegmondani,hogymi,deaztlátják,hogynemtökéletes.Amegoldáshozérdemesigénybevenniatanácsadást,aholegyszakemberrelátbeszélhetedaproblémákat,kikérhetedavéleményét,hogymitéshogyanérdemesmegváltoztatniazideáliseredményérdekében. 

Alakberendezésivagybelsőépítészetitanácsadástmegériigénybevenniakkoris,haépítkezésvagyfelújításelőttállsz.Ígymáralapbólúgykezdhetsznekiamunkának,hogykésőbbselegyenhiányérzeted,hogyavégeredményegybőlazálomotthonodlehessen.Fontos,hogyelmonddazigényeidet,hogymiaz,amitmindenképpenszeretnél,ígyaszakembertudbennesegíteni,hogyazátalakításelégedettséggeltöltsönel.Gyakranelőfordul,hogyazemberkinézmagánakvalamitegylakberendezésimagazinban,azonbanegyáltalánnembiztos,hogyazszámáraispraktikuslesz,illetve,hogyillikmajdatervekbe.Alakberendezésitanácsadásonmindeztegyhozzáértő,tapasztaltemberrelbeszélhetedát,akiszükségeseténtudmás,számodramegfelelőbbmegoldásokatajánlani.Haúgyérzed,hogyerrevanszükséged,alegjobbhelyenjársz,ugyanisminagytapasztalattalrendelkezünkezenaterületen! 

Amennyibenfelkeltettükazérdeklődésedetalakberendezésitanácsadássalkapcsolatban,forduljhozzánkbizalommalbővebbinformációért!Aszolgáltatáskényelmesen,onlineelérhető,kisemkellmozdulnodazigénybevételéhez.Foglaljbátranidőpontot,éssegítünklakásbólotthontteremteni! 

 

TERERZEKDESIGNSTUDIOENG 

 
Wehelpourclientswithourprofessionalinterior designservices, fromexpertadvicetofull-scaleplanning, whetherit’sforcommercialspacesorfamilyhomes. Wecreatecustomizedspaceswith maximum consideration of customerneedsandarchitecturalpossibilities. 

Westrivefor a lastingsolutionandalwaysusenew, innovativematerialsandtechnologies, in premiumquality. 

TérÉrzekDesign,PremiumInteriorArchitectOffice 

 
 

SverhaNikoletttheFunctionalist 

FounderandOwner 

 
I graduatedas a design engineerat BME, so design, functionalityandergonomicshavebeen part of my life for a verylongtime. As an interiordesigner, I strivetohelpourcustomerswithhigh-qualityservices, taking maximum consideration of theirneeds, whereweworkcloselytogethertoachievetheperfect end result, be it a restaurant, cafe, office, firstapartmentorfamilyhome. Wesupportourcustomerswithourmanyyears of experience, butwenevertellthemwhattodo, butinsteadoptimizetheendlesspossibilities in theamountthatcan be processedfortheirneeds, therebymakingtheir decision easier. 

Withmy team of interiordesignersanddecorators, weworkeverydaytoconsciously designandbeautifythebuiltenvironmentto